Advertisement

Analysis of the Consumption Side: Socio-Psychological Context of Depression

 • I-Hsin HsiaoEmail author
Chapter
 • 11 Downloads

Abstract

The occurrence of depression is correlated with social and psychological factors. In this chapter we will explore how the occurrence of depression is affected by the common modern psychological process of individualization, the narcissistic society, and the democratization of intimate relations, all of which are related to rapid capitalist development.

References

 1. Abercrombie, N., and B. Longhurst. 1998. Audiences: A sociological theory of performance and imagination. Sage.Google Scholar
 2. Alpass, F.M., and S. Neville. 2003. Loneliness, health and depression in older males. Aging and Mental Health 7 (3): 212–216.CrossRefGoogle Scholar
 3. Beck, U. 1999. World risk society. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 4. Beck, U., and E. Beck-Gernsheim. 1994. The normal chaos of love. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 5. Gabbard, G.O. 2010. Zhao. Jing Shen Zhang Ai Zhi Liao Xue, 4 Ban (Treatment of Psychiatric Disorders, 4th ed.). Zhao Jingping, Yi. Beijing: Ren Min Wei Sheng Chu Ban She (甘博得. 2010. 精 神 障 碍 治 疗 学.4 版.赵 靖 平, 译. 北 京: 人 民 卫 生 出 版 社).Google Scholar
 6. Giddens, A. 1990. The concequences of modernity. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
 7. Giddens, A. 1991. Modernity and self-identity. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
 8. Giddens, A. 1992. The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in modern societies. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 9. Gilbert, D., T. Walley, and B. New. 2000. Lifestyle medicines. British Medical Journal 321: 1341–44.Google Scholar
 10. Guo, Junxia. 2013. Nong Cun She Hui Zhuan Xing Zhong De Hun Yin Guan Xi Yu Fu Nü Zi Sha—E’nanya Cun Diao Cha. Kai Fang Shi Dai (6) (郭俊霞. 2013. 农村社会转型中的婚姻关系与妇女自杀—鄂南崖村调 查. 开 放 时 代 (6)).Google Scholar
 11. Harvey, D. 1990. The condition of postmodernity: An inquiry into the origins of cultural change. Cambridge, MA: Blackwell.Google Scholar
 12. He, Chunrui. 2011. Fan Si Yu Xian Dai Qin Mi Guan Xi—“Qin Mi Guan Xi De Zhuan Bian” Dao Du. http://sex.ncu.edu.tw/members/Ho/froword/J278.html.2011 (何 春 蕤. 2011. 反 思 与 现 代 亲 密 关 系 — “亲 密 关 系 的 转 变”导 读).
 13. Horney, Karen. 1998. Wo Men Shi Dai De Shen Jing Zheng Ren Ge (The Neurotic Personality of Our Times). Fen Chuan, Yi. Guiyang: Gui Zhou Ren Min Chu Ban She (卡伦. 1998. 霍妮. 我们时代的神经症人格. 冯川, 译. 贵阳: 贵州人民 出 版 社).Google Scholar
 14. Huang, Ruiqi. 2000. Xian Dai Yu Hou Xian Dai. Taipei: Ju Liu Chu Ban She (黄瑞祺. 2000. 现代与后现代 [M]. 台北: 巨流出版社).Google Scholar
 15. Illouz, E. 2007. Cold intimacies: The making of emotional capitalism. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 16. Joy Yu-huey, Chuang Yi-li. 2000. Wan Nian Sheng Huo Ya Li, She Hui Zhi Chi Yu Lao Ren Shen Xin Jian Kann [J]. Ren Wen Ji She Hui Ke Xue Ji Kan (10): 227-265 (周玉慧,庄义利. 2000. 晚年生活压力、社会支持与老人身心健之分析. 人文及社会科学集刊(10): 281-317.)Google Scholar
 17. Lasch, C. 1979. The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations. New York: W.W. Norton.Google Scholar
 18. Liu, Xin. 2011. Diao Cha Cheng Zhong Guo Du Sheng Zi Nü You Zi Lian Qing Xiang, Wai Biao Yue Hao Zi Zun Yue Gao. Beijing Ri Bao, 2011-04-08 (刘欣. 2011. 调查称中国独生子女有自恋倾向 外表越好自尊越高. 北京日报, 2011-04-08).Google Scholar
 19. Ning, Yingbin, and Chunrui He. 2012. Min Kun Chou Cheng: You Yu Zheng, Qing Xu Guan Li, Xian Dai Xing De Hei An Mian (People in Trouble: Depression, Emotion Management and the Dark Side of Modernity). Taipei: Tang Shan Chu Ban She (宁应斌, 何春蕤. 2012. 民困愁城:忧郁症, 情绪管理, 现代性的黑暗面. 台北: 唐山出版社).Google Scholar
 20. Stuart, S., and M. Robertson. 2003. Interpersonal psychotherapy: A clinician’s guide. London: Edward Arnold (Oxford University Press).Google Scholar
 21. Yang, Mingren. 2002. Taiwan De She Hui Yu You Yu. Xue Sheng Fu Dao (80): 52–59 (杨明仁. 2002. 台湾的社会与忧郁. 学生辅导 (80): 52–59).Google Scholar
 22. Yan, Yunxiang. 2012. Zhong Guo She Hui De Ge Ti Hua (The Individualization of Chinese Society). Lu Yang, Deng, Yi. Shanghai: Shanghai Yi Wen Chu Ban She (阎云翔. 2012. 中国社会的个体化. 陆洋等, 译. 上海:上海译文出版社).Google Scholar
 23. Zheng, Yong, and Li, Huang. 2005. Xian Xing Zi Lian Yu Yin Xing Zi Lian: Zi Lian Ren Ge De Xin Li Xue Tan Xi. Xin Li Ke Xue 28 (5): 125–126 (郑涌,黄藜. 2005. 显性自恋与隐性自恋:自恋人格的心理学探析[J].心理科学 28 (5): 125–126).Google Scholar
 24. Žižek, S. 2003. The violence of the fantasy. Communication Review 6 (4): 275–287.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© East China University of Science and Technology Press Co., Ltd. 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.East China University of Science and TechnologyShanghaiChina

Personalised recommendations