Advertisement

Medicalization of Depression by the Production-Government-Academia-Media Complex

 • I-Hsin HsiaoEmail author
Chapter
 • 14 Downloads

Abstract

The analysis of the “social structure” of depression reveals that the social upheaval in neoliberal globalization leads to the occurrence of depression.

References

 1. Cai, Youyue. 2012. Zhen De You Jing Shen Bing Ma?—Yi Ge Kua Wen Hua, Kua Ling Yue Jing Shen Yi Liao Yan Jiu Qu Jing De Ding Wei Yu Fan Xing. Ke Ji, Yi Liao Yu She Hui (15): 11–64 (蔡友月. 2012. 真的有精神病吗?一个跨文化、跨领域精神医疗研究取径的定位与反省. 科技、医疗与会 (15): 11–64).Google Scholar
 2. Chen, Li. 2011. Wo Guo Mei 10 Wan Ren Jin You Jing Shen Ke Yi Shi 1.46 Ming. Fa Zhi Ri Bao, 2011-12-7 (陈丽. 2011. 我国每10万人仅有精神科医师1.46名. 法制日报, 2011-12-7).Google Scholar
 3. Fishman, J.R. 2004. Zhi Zao Yu Wang: Nv Xing Gong Neng Zhang Ai De Shang Pin Hua (Manufacturing Desire: The Commodification of Female Sexual Dysfunction). Chen Cihui, Chen Jiaye, Yi. Yang Beichang. Zi Ben Zhu Yi Yu Dang Dai Yi Liao. Taipei: Ju Liu (Fishman, J.R. 2004. 制造欲望:女性功能障碍的商品化. 陈慈 慧,陈 奕 晔 译.//杨 倍 昌.资 本 主 义 与 当 代 医 疗.台 北:巨 流).Google Scholar
 4. Foucault, M. 1973. The order of things. New York: Vintage Books.Google Scholar
 5. Kaiman, J. 2013. China starts to turn to drugs as awareness of depression spreads. The Guardian, Nov. 20.Google Scholar
 6. Kleinman, A. 1986. Social origins of distress and disease: Neurasthenia, depression and pain in modern China. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
 7. Lee, S. 1999. Dignosis postponed: Shenjing Shuairuo and the transformation of psychiatry in post-Mao China. Culture, Medicine and Psychiatry 23: 349–380.CrossRefGoogle Scholar
 8. Lee, S., and A. Kleinman. 2009. Are somatoform disorders changing with time? In Somatic presentations of mental disorders: Refining the research agenda for DSM-V, ed. J. Dimsdale et al. Arlington, VA: American Psychiatric Association.Google Scholar
 9. Moynihan, R., and A. Cassels. 2006. Yao Ni Sheng Bing—Yao Chang Zhi Zao Ji Bing De Zhen Xiang (Selling sickness: How the world’s biggest pharmaceutical companies are turning us all into patients). Zhang Aiqian, Yi. Taipei: Shi Chao, 2006 (Moynihan, R., and A. Cassels. 2006. 药你生病——药厂制造疾病的真相.张 艾 茜, 译.台 北: 世 潮).Google Scholar
 10. Sohu Health. 2007. Zhong Guo Xin Wen Zhou Kan: Yi Yu Zi Sha Lyu, Nong Cun Gao Yu Cheng Shi. 2007-04-16. Open image in new window . https://health.sohu.com/20070416/n249462349.shtml. ( Open image in new window , 2007-04-16, https://health.sohu.com/20070416/n249462349.shtml.
 11. Ning, Yingbin, and Chunrui He. 2012. Min Kun Chou Cheng: You Yu Zheng, Qing Xu Guan Li, Xian Dai Xing De Hei An Mian (People in Trouble: Depression, Emotion Management and the Dark Side of Modernity). Taipei: Tang Shan Chu Ban She (宁应斌, 何春蕤. 2012. 民困愁城:忧郁症, 情绪管理, 现代性的黑暗面. 台北: 唐山出版社).Google Scholar
 12. Phillips, M.R., J. Zhang, Q. Shi, Z. Song, Z. Ding, S. Pang, X. Li, Y. Zhang, and Z. Wang. 2009. Prevalence, treatment, and associated disability of mental disorders in four provinces in China during 2001–05: An epidemiological survey. Lancet 373: 2041–2053.CrossRefGoogle Scholar
 13. Pogge,T. 2008. Yao Wu Qu De Guan Dao. Yang Huijun, Yi. Yang Beichang. Zi Ben Zhu Yi Yu Dang Dai Yi Liao. Taipei: Ju Liu Chu Ban She (Pogge, T. 2008. 药物取得管道. 杨惠君,译.// 杨倍昌.资本主义与 当代医疗. 台 北: 巨 流 出 版 社).Google Scholar
 14. Shan, J. 2012. Survey reveals overwhelming susceptibility to depression, reluctance to seek help. China Daily, 07–16.Google Scholar
 15. Wang, Junping. 2011. Zhong Guo Jing Shen Ke Yi Shi Bu Zu 2 Wan Ren, Jin Wei Guo Ji Ciao Zaun De 1/4 [N]. Ren Min Ri Bao. http://discovery.163.com/11/1011/10/7G31H78F000125LI.html (王君平.中国精神科医师不足2万人 仅为国际标准的1/4[N].人民日报, http://discovery.163.com/11/1011/10/7G31H78F000125LI.html.
 16. Xinhua Health. 2012. Zhong Guo You Bing Li Ji Lu Yi Yu Zheng Huang Zhe Chao Guo 30,000,000 http://health.sina.com.cn/news/2012-07-31/114742517.shtml. (新华健康. 中国有病例记录抑郁症患者超过3000万. 2012-07-31. http://health.sina.com.cn/news/2012-07-31/114742517.shtml).
 17. Zhang Tinghua, and Wenhong Huang. 2006. Shi Jie Mao Yi Zu Zhi Yu Gong Gong Wei Sheng Zhi Xiang Guan Xing. Quan Qiu Hua Yu Gong Gong Wei Sheng. Taipei: Ju Liu Tu Shu (张婷华, 黄文鸿. 2006. 世界贸易组织与公共卫生之相关性//全球化与公共卫生. 台北:巨流图书).Google Scholar
 18. Zhong, Youbin. 1983. Shen Jing Shuai Ruo Jie Ti Le Ma?. Zhong Guo Shen Jing Jing Shen Ji Bing Za Zhi (2): 67 (钟友彬. 1983. 神经衰弱症解体了吗? 中国神经精神疾病杂志 (2): 67).Google Scholar

Copyright information

© East China University of Science and Technology Press Co., Ltd. 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.East China University of Science and TechnologyShanghaiChina

Personalised recommendations